type alias Deno.SymlinkOptions
definition: { type: "file" | "dir"; }