Go to Latest
variable UV_EBADF
import { UV_EBADF } from "https://deno.land/std@0.166.0/node/internal_binding/uv.ts";