https://deno.land/x/parseargs 

Migrated to denoland/deno_std.