x/zod@v3.17.3/ZodError.ts

TypeScript-first schema validation with static type inference
Very Popular
Go to Latest
mod.ts (default module)
N
objectUtil
N
z
c
ParseStatus
c
Schema
c
ZodAny
c
ZodArray
c
ZodBigInt
c
ZodBoolean
c
ZodDate
c
ZodDefault
c
ZodDiscriminatedUnion
c
ZodEffects
c
ZodEnum
c
ZodError
c
ZodFunction
c
ZodIntersection
c
ZodLazy
c
ZodLiteral
c
ZodMap
c
ZodNaN
c
ZodNativeEnum
c
ZodNever
c
ZodNull
c
ZodNullable
c
ZodNumber
c
ZodObject
c
ZodOptional
c
ZodPromise
c
ZodRecord
c
ZodSchema
c
ZodSet
c
ZodString
c
ZodTransformer
c
ZodTuple
c
ZodType
c
ZodUndefined
c
ZodUnion
c
ZodUnknown
c
ZodVoid
E
ZodFirstPartyTypeKind
v
any
v
array
v
bigint
v
boolean
v
custom
v
date
v
defaultErrorMap
v
DIRTY
v
discriminatedUnion
v
effect
v
EMPTY_PATH
v
enum
v
function
v
getParsedType
v
instanceof
v
intersection
v
INVALID
v
isAborted
v
isAsync
v
isDirty
v
isValid
v
late
v
lazy
v
literal
v
makeIssue
v
map
v
nan
v
nativeEnum
v
never
v
null
v
nullable
v
number
v
object
v
oboolean
v
OK
v
onumber
v
optional
v
ostring
v
overrideErrorMap
v
preprocess
v
promise
v
quotelessJson
v
record
v
set
v
setErrorMap
v
strictObject
v
string
v
transformer
v
tuple
v
undefined
v
union
v
unknown
v
void
v
ZodIssueCode
v
ZodParsedType
f
addIssueToContext
I
ParseContext
I
ParseResult
I
ZodAnyDef
I
ZodArrayDef
I
ZodBigIntDef
I
ZodBooleanDef
I
ZodCustomIssue
I
ZodDateDef
I
ZodDefaultDef
I
ZodDiscriminatedUnionDef
I
ZodEffectsDef
I
ZodEnumDef
I
ZodFunctionDef
I
ZodIntersectionDef
I
ZodInvalidArgumentsIssue
I
ZodInvalidDateIssue
I
ZodInvalidEnumValueIssue
I
ZodInvalidIntersectionTypesIssue
I
ZodInvalidLiteralIssue
I
ZodInvalidReturnTypeIssue
I
ZodInvalidStringIssue
I
ZodInvalidTypeIssue
I
ZodInvalidUnionDiscriminatorIssue
I
ZodInvalidUnionIssue
I
ZodLazyDef
I
ZodLiteralDef
I
ZodMapDef
I
ZodNaNDef
I
ZodNativeEnumDef
I
ZodNeverDef
I
ZodNotMultipleOfIssue
I
ZodNullableDef
I
ZodNullDef
I
ZodNumberDef
I
ZodObjectDef
I
ZodOptionalDef
I
ZodPromiseDef
I
ZodRecordDef
I
ZodSetDef
I
ZodStringDef
I
ZodTooBigIssue
I
ZodTooSmallIssue
I
ZodTupleDef
I
ZodTypeDef
I
ZodUndefinedDef
I
ZodUnionDef
I
ZodUnknownDef
I
ZodUnrecognizedKeysIssue
I
ZodVoidDef
T
AnyZodObject
T
ArrayCardinality
T
ArrayKeys
T
AssertArray
T
AsyncParseReturnType
T
baseObjectInputType
T
baseObjectOutputType
T
CustomErrorParams
T
DenormalizedError
T
DIRTY
T
Effect
T
extendShape
T
Indices
T
infer
T
inferFlattenedErrors
T
inferFormattedError
T
InnerTypeOfFunction
T
input
T
InputTypeOfTuple
T
InputTypeOfTupleWithRest
T
INVALID
T
IssueData
T
MakeErrorData
T
objectInputType
T
objectOutputType
T
ObjectPair
T
OK
T
OuterTypeOfFunction
T
output
T
OutputTypeOfTuple
T
OutputTypeOfTupleWithRest
T
ParseInput
T
ParseParams
T
ParsePath
T
ParsePathComponent
T
ParseReturnType
T
PreprocessEffect
T
Primitive
T
Refinement
T
RefinementCtx
T
RefinementEffect
T
SafeParseError
T
SafeParseReturnType
T
SafeParseSuccess
T
Scalars
T
SomeZodObject
T
StringValidation
T
SuperRefinement
T
SyncParseReturnType
T
TransformEffect
T
TypeOf
T
typeToFlattenedError
T
ZodDiscriminatedUnionOption
T
ZodErrorMap
T
ZodFirstPartySchemaTypes
T
ZodFormattedError
T
ZodIssue
T
ZodIssueBase
T
ZodIssueCode
T
ZodIssueOptionalMessage
T
ZodNonEmptyArray
T
ZodNullableType
T
ZodOptionalType
T
ZodParsedType
T
ZodRawShape
T
ZodTupleItems
T
ZodTypeAny
external.ts
N
objectUtil
c
ParseStatus
c
Schema
c
ZodAny
c
ZodArray
c
ZodBigInt
c
ZodBoolean
c
ZodDate
c
ZodDefault
c
ZodDiscriminatedUnion
c
ZodEffects
c
ZodEnum
c
ZodError
c
ZodFunction
c
ZodIntersection
c
ZodLazy
c
ZodLiteral
c
ZodMap
c
ZodNaN
c
ZodNativeEnum
c
ZodNever
c
ZodNull
c
ZodNullable
c
ZodNumber
c
ZodObject
c
ZodOptional
c
ZodPromise
c
ZodRecord
c
ZodSchema
c
ZodSet
c
ZodString
c
ZodTransformer
c
ZodTuple
c
ZodType
c
ZodUndefined
c
ZodUnion
c
ZodUnknown
c
ZodVoid
E
ZodFirstPartyTypeKind
v
any
v
array
v
bigint
v
boolean
v
custom
v
date
v
defaultErrorMap
v
DIRTY
v
discriminatedUnion
v
effect
v
EMPTY_PATH
v
enum
v
function
v
getParsedType
v
instanceof
v
intersection
v
INVALID
v
isAborted
v
isAsync
v
isDirty
v
isValid
v
late
v
lazy
v
literal
v
makeIssue
v
map
v
nan
v
nativeEnum
v
never
v
null
v
nullable
v
number
v
object
v
oboolean
v
OK
v
onumber
v
optional
v
ostring
v
overrideErrorMap
v
preprocess
v
promise
v
quotelessJson
v
record
v
set
v
setErrorMap
v
strictObject
v
string
v
transformer
v
tuple
v
undefined
v
union
v
unknown
v
void
v
ZodIssueCode
v
ZodParsedType
f
addIssueToContext
I
ParseContext
I
ParseResult
I
ZodAnyDef
I
ZodArrayDef
I
ZodBigIntDef
I
ZodBooleanDef
I
ZodCustomIssue
I
ZodDateDef
I
ZodDefaultDef
I
ZodDiscriminatedUnionDef
I
ZodEffectsDef
I
ZodEnumDef
I
ZodFunctionDef
I
ZodIntersectionDef
I
ZodInvalidArgumentsIssue
I
ZodInvalidDateIssue
I
ZodInvalidEnumValueIssue
I
ZodInvalidIntersectionTypesIssue
I
ZodInvalidLiteralIssue
I
ZodInvalidReturnTypeIssue
I
ZodInvalidStringIssue
I
ZodInvalidTypeIssue
I
ZodInvalidUnionDiscriminatorIssue
I
ZodInvalidUnionIssue
I
ZodLazyDef
I
ZodLiteralDef
I
ZodMapDef
I
ZodNaNDef
I
ZodNativeEnumDef
I
ZodNeverDef
I
ZodNotMultipleOfIssue
I
ZodNullableDef
I
ZodNullDef
I
ZodNumberDef
I
ZodObjectDef
I
ZodOptionalDef
I
ZodPromiseDef
I
ZodRecordDef
I
ZodSetDef
I
ZodStringDef
I
ZodTooBigIssue
I
ZodTooSmallIssue
I
ZodTupleDef
I
ZodTypeDef
I
ZodUndefinedDef
I
ZodUnionDef
I
ZodUnknownDef
I
ZodUnrecognizedKeysIssue
I
ZodVoidDef
T
AnyZodObject
T
ArrayCardinality
T
ArrayKeys
T
AssertArray
T
AsyncParseReturnType
T
baseObjectInputType
T
baseObjectOutputType
T
CustomErrorParams
T
DenormalizedError
T
DIRTY
T
Effect
T
extendShape
T
Indices
T
infer
T
inferFlattenedErrors
T
inferFormattedError
T
InnerTypeOfFunction
T
input
T
InputTypeOfTuple
T
InputTypeOfTupleWithRest
T
INVALID
T
IssueData
T
MakeErrorData
T
objectInputType
T
objectOutputType
T
ObjectPair
T
OK
T
OuterTypeOfFunction
T
output
T
OutputTypeOfTuple
T
OutputTypeOfTupleWithRest
T
ParseInput
T
ParseParams
T
ParsePath
T
ParsePathComponent
T
ParseReturnType
T
PreprocessEffect
T
Primitive
T
Refinement
T
RefinementCtx
T
RefinementEffect
T
SafeParseError
T
SafeParseReturnType
T
SafeParseSuccess
T
Scalars
T
SomeZodObject
T
StringValidation
T
SuperRefinement
T
SyncParseReturnType
T
TransformEffect
T
TypeOf
T
typeToFlattenedError
T
ZodDiscriminatedUnionOption
T
ZodErrorMap
T
ZodFirstPartySchemaTypes
T
ZodFormattedError
T
ZodIssue
T
ZodIssueBase
T
ZodIssueCode
T
ZodIssueOptionalMessage
T
ZodNonEmptyArray
T
ZodNullableType
T
ZodOptionalType
T
ZodParsedType
T
ZodRawShape
T
ZodTupleItems
T
ZodTypeAny
index.ts
N
objectUtil
N
z
c
ParseStatus
c
Schema
c
ZodAny
c
ZodArray
c
ZodBigInt
c
ZodBoolean
c
ZodDate
c
ZodDefault
c
ZodDiscriminatedUnion
c
ZodEffects
c
ZodEnum
c
ZodError
c
ZodFunction
c
ZodIntersection
c
ZodLazy
c
ZodLiteral
c
ZodMap
c
ZodNaN
c
ZodNativeEnum
c
ZodNever
c
ZodNull
c
ZodNullable
c
ZodNumber
c
ZodObject
c
ZodOptional
c
ZodPromise
c
ZodRecord
c
ZodSchema
c
ZodSet
c
ZodString
c
ZodTransformer
c
ZodTuple
c
ZodType
c
ZodUndefined
c
ZodUnion
c
ZodUnknown
c
ZodVoid
E
ZodFirstPartyTypeKind
v
any
v
array
v
bigint
v
boolean
v
custom
v
date
v
defaultErrorMap
v
DIRTY
v
discriminatedUnion
v
effect
v
EMPTY_PATH
v
enum
v
function
v
getParsedType
v
instanceof
v
intersection
v
INVALID
v
isAborted
v
isAsync
v
isDirty
v
isValid
v
late
v
lazy
v
literal
v
makeIssue
v
map
v
nan
v
nativeEnum
v
never
v
null
v
nullable
v
number
v
object
v
oboolean
v
OK
v
onumber
v
optional
v
ostring
v
overrideErrorMap
v
preprocess
v
promise
v
quotelessJson
v
record
v
set
v
setErrorMap
v
strictObject
v
string
v
transformer
v
tuple
v
undefined
v
union
v
unknown
v
void
v
ZodIssueCode
v
ZodParsedType
f
addIssueToContext
I
ParseContext
I
ParseResult
I
ZodAnyDef
I
ZodArrayDef
I
ZodBigIntDef
I
ZodBooleanDef
I
ZodCustomIssue
I
ZodDateDef
I
ZodDefaultDef
I
ZodDiscriminatedUnionDef
I
ZodEffectsDef
I
ZodEnumDef
I
ZodFunctionDef
I
ZodIntersectionDef
I
ZodInvalidArgumentsIssue
I
ZodInvalidDateIssue
I
ZodInvalidEnumValueIssue
I
ZodInvalidIntersectionTypesIssue
I
ZodInvalidLiteralIssue
I
ZodInvalidReturnTypeIssue
I
ZodInvalidStringIssue
I
ZodInvalidTypeIssue
I
ZodInvalidUnionDiscriminatorIssue
I
ZodInvalidUnionIssue
I
ZodLazyDef
I
ZodLiteralDef
I
ZodMapDef
I
ZodNaNDef
I
ZodNativeEnumDef
I
ZodNeverDef
I
ZodNotMultipleOfIssue
I
ZodNullableDef
I
ZodNullDef
I
ZodNumberDef
I
ZodObjectDef
I
ZodOptionalDef
I
ZodPromiseDef
I
ZodRecordDef
I
ZodSetDef
I
ZodStringDef
I
ZodTooBigIssue
I
ZodTooSmallIssue
I
ZodTupleDef
I
ZodTypeDef
I
ZodUndefinedDef
I
ZodUnionDef
I
ZodUnknownDef
I
ZodUnrecognizedKeysIssue
I
ZodVoidDef
T
AnyZodObject
T
ArrayCardinality
T
ArrayKeys
T
AssertArray
T
AsyncParseReturnType
T
baseObjectInputType
T
baseObjectOutputType
T
CustomErrorParams
T
DenormalizedError
T
DIRTY
T
Effect
T
extendShape
T
Indices
T
infer
T
inferFlattenedErrors
T
inferFormattedError
T
InnerTypeOfFunction
T
input
T
InputTypeOfTuple
T
InputTypeOfTupleWithRest
T
INVALID
T
IssueData
T
MakeErrorData
T
objectInputType
T
objectOutputType
T
ObjectPair
T
OK
T
OuterTypeOfFunction
T
output
T
OutputTypeOfTuple
T
OutputTypeOfTupleWithRest
T
ParseInput
T
ParseParams
T
ParsePath
T
ParsePathComponent
T
ParseReturnType
T
PreprocessEffect
T
Primitive
T
Refinement
T
RefinementCtx
T
RefinementEffect
T
SafeParseError
T
SafeParseReturnType
T
SafeParseSuccess
T
Scalars
T
SomeZodObject
T
StringValidation
T
SuperRefinement
T
SyncParseReturnType
T
TransformEffect
T
TypeOf
T
typeToFlattenedError
T
ZodDiscriminatedUnionOption
T
ZodErrorMap
T
ZodFirstPartySchemaTypes
T
ZodFormattedError
T
ZodIssue
T
ZodIssueBase
T
ZodIssueCode
T
ZodIssueOptionalMessage
T
ZodNonEmptyArray
T
ZodNullableType
T
ZodOptionalType
T
ZodParsedType
T
ZodRawShape
T
ZodTupleItems
T
ZodTypeAny
types.ts
N
objectUtil
c
Schema
c
ZodAny
c
ZodArray
c
ZodBigInt
c
ZodBoolean
c
ZodDate
c
ZodDefault
c
ZodDiscriminatedUnion
c
ZodEffects
c
ZodEnum
c
ZodFunction
c
ZodIntersection
c
ZodLazy
c
ZodLiteral
c
ZodMap
c
ZodNaN
c
ZodNativeEnum
c
ZodNever
c
ZodNull
c
ZodNullable
c
ZodNumber
c
ZodObject
c
ZodOptional
c
ZodPromise
c
ZodRecord
c
ZodSchema
c
ZodSet
c
ZodString
c
ZodTransformer
c
ZodTuple
c
ZodType
c
ZodUndefined
c
ZodUnion
c
ZodUnknown
c
ZodVoid
E
ZodFirstPartyTypeKind
v
any
v
array
v
bigint
v
boolean
v
custom
v
date
v
discriminatedUnion
v
effect
v
enum
v
function
v
instanceof
v
intersection
v
late
v
lazy
v
literal
v
map
v
nan
v
nativeEnum
v
never
v
null
v
nullable
v
number
v
object
v
oboolean
v
onumber
v
optional
v
ostring
v
preprocess
v
promise
v
record
v
set
v
strictObject
v
string
v
transformer
v
tuple
v
undefined
v
union
v
unknown
v
void
I
ZodAnyDef
I
ZodArrayDef
I
ZodBigIntDef
I
ZodBooleanDef
I
ZodDateDef
I
ZodDefaultDef
I
ZodDiscriminatedUnionDef
I
ZodEffectsDef
I
ZodEnumDef
I
ZodFunctionDef
I
ZodIntersectionDef
I
ZodLazyDef
I
ZodLiteralDef
I
ZodMapDef
I
ZodNaNDef
I
ZodNativeEnumDef
I
ZodNeverDef
I
ZodNullableDef
I
ZodNullDef
I
ZodNumberDef
I
ZodObjectDef
I
ZodOptionalDef
I
ZodPromiseDef
I
ZodRecordDef
I
ZodSetDef
I
ZodStringDef
I
ZodTupleDef
I
ZodTypeDef
I
ZodUndefinedDef
I
ZodUnionDef
I
ZodUnknownDef
I
ZodVoidDef
T
AnyZodObject
T
ArrayCardinality
T
ArrayKeys
T
AssertArray
T
baseObjectInputType
T
baseObjectOutputType
T
CustomErrorParams
T
Effect
T
extendShape
T
Indices
T
infer
T
InnerTypeOfFunction
T
input
T
InputTypeOfTuple
T
InputTypeOfTupleWithRest
T
objectInputType
T
objectOutputType
T
OuterTypeOfFunction
T
output
T
OutputTypeOfTuple
T
OutputTypeOfTupleWithRest
T
PreprocessEffect
T
Refinement
T
RefinementCtx
T
RefinementEffect
T
SafeParseError
T
SafeParseReturnType
T
SafeParseSuccess
T
SomeZodObject
T
SuperRefinement
T
TransformEffect
T
TypeOf
T
ZodDiscriminatedUnionOption
T
ZodFirstPartySchemaTypes
T
ZodNonEmptyArray
T
ZodNullableType
T
ZodOptionalType
T
ZodRawShape
T
ZodTupleItems
T
ZodTypeAny
ZodError.ts
c
ZodError
v
defaultErrorMap
v
overrideErrorMap
v
quotelessJson
v
setErrorMap
v
ZodIssueCode
I
ZodCustomIssue
I
ZodInvalidArgumentsIssue
I
ZodInvalidDateIssue
I
ZodInvalidEnumValueIssue
I
ZodInvalidIntersectionTypesIssue
I
ZodInvalidLiteralIssue
I
ZodInvalidReturnTypeIssue
I
ZodInvalidStringIssue
I
ZodInvalidTypeIssue
I
ZodInvalidUnionDiscriminatorIssue
I
ZodInvalidUnionIssue
I
ZodNotMultipleOfIssue
I
ZodTooBigIssue
I
ZodTooSmallIssue
I
ZodUnrecognizedKeysIssue
T
DenormalizedError
T
inferFlattenedErrors
T
inferFormattedError
T
IssueData
T
MakeErrorData
T
StringValidation
T
typeToFlattenedError
T
ZodErrorMap
T
ZodFormattedError
T
ZodIssue
T
ZodIssueBase
T
ZodIssueCode
T
ZodIssueOptionalMessage