Module

x/grammy/platform.deno.ts>debug

The Telegram Bot Framework.
Go to Latest
variable debug
import { debug } from "https://deno.land/x/grammy@v1.11.1/platform.deno.ts";