Module

x/grammy/types.deno.ts>ApiSuccess

The Telegram Bot Framework.
Go to Latest
interface ApiSuccess
import { type ApiSuccess } from "https://deno.land/x/grammy@v1.11.1/types.deno.ts";