Module

std/node/fs.ts>fdatasyncSync

Deno standard library
Go to Latest
function fdatasyncSync
import { fdatasyncSync } from "https://deno.land/std@0.177.0/node/fs.ts";

Parameters

fd: number
import fdatasyncSync
import { fdatasyncSync } from "https://deno.land/std@0.177.0/node/fs.ts";