Skip to main content
Module

x/grammy/platform.deno.ts>baseFetchConfig

The Telegram Bot Framework.
Very Popular
Go to Latest
variable baseFetchConfig
import { baseFetchConfig } from "https://deno.land/x/grammy@v1.10.1/platform.deno.ts";

type

(_apiRoot: string) => unknown